Zásady ochrany osobných údajov 2020-05-22T17:58:16+00:00

Zásady ochrany osobných údajov

I. ÚVOD
Spoločnosť Zelený klobúk sro si váži a rešpektuje vaše súkromie a uznáva, že súkromie je pre vás dôležité. Zaväzujeme sa chrániť dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov, ktoré s nami zdieľate, ak:
• používate webovú stránku spoločnosti www.zelenyklobuk.sk,
• nás kontaktujete prostredníctvom našich profilov zriadených na sociálnych médiách,
• ste z našej strany kontaktovaný prostredníctvom e-mailových správ vo formáte
HTML, a ktoré zároveň odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov,
• nakupujete naše služby,
• ste s nami v interakcii, ktorá môže predstavovať inú osobnú, online alebo offline formu
S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou.
Tieto zásady ochrany osobných údajov:
• vysvetľujú naše postupy pri ochrane osobných údajov a možnosti, ktoré môžete urobiť pri spôsobe použitia vašich osobných údajov,
• potvrdzujú náš záväzok chrániť vaše osobné údaje.
Zelený klobúk je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť. Vo svojom portfóliu ponúka riešenia v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja, riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov a organizovanie náučných a vzdelávacích programov. V súvislosti s týmito službami môžeme zhromažďovať informácie o vás. Používaním našich služieb v akejkoľvek forme súhlasíte s podmienkami stanovenými v týchto zásadách. Ak podmienky stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie sú pre vás z akéhokoľvek dôvodu prijateľné, nepoužívajte našu webovú stránku, profily na sociálnych médiách ako aj naše služby. V opačnom prípade bude vaše ďalšie používanie predstavovať váš predpokladaný súhlas s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

II. ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZROMAŽĎUJEME
Osobné údaje sú tie údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca. Zelený klobúk s r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, kde na tieto účely zhromažďuje rôzne osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb bezpečným a dôverným spôsobom. Spoločnosť Zelený klobúk zaobchádza so všetkými osobnými údajmi spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady GDPR (EÚ) 2016/679 ako aj v súlade so zákonom 18/2018 Z. z o Ochrane osobných údajov. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, a ktoré o vás môžeme zhromažďovať môžu byť napríklad:
• vaše celé meno, štátna príslušnosť,
• e-mailová alebo poštová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje,
• podrobnosti súvisiace s Vašim osobným rozvojom a vzdelávaním
• detaily o zamestnávateľovi, história zamestnania, vzdelanie, osvedčenia, profesijné poverenia, členstvo v profesijných organizáciách, zručnosti, hodnotenie a záznamy z rozhovorov, pracovné skúsenosti, osvedčenia, previerky na pozadí,
• osobné preferencie, záujmy a záľuby
• fotografie zo vzdelávacích programov pre marketingové účely ( s Vašim súhlasom) a všetky informácie, ktoré ste sa rozhodli s nami dobrovoľne zdieľať. Zhromažďujeme tiež osobné informácie o vás od tretích strán, vrátane ID účtu sociálnych médií, obrázkov a videa, zvukových a iných údajov, ktoré sú verejne dostupné. Môžeme zhromažďovať vaše recenzie, spätnú väzbu a názory na naše služby, akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sa rozhodnete nám dobrovoľne poskytnúť. Ak nám poskytnete akékoľvek osobné údaje o iných osobách, vyhlasujete, že máte oprávnenie tak urobiť.

2.2. AKO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE
Zhromažďujeme osobné údaje, keď :
nás kontaktujete za účelom vypracovania ponuky
si zakúpite naše služby z našej „webovej stránky“
si zakúpite naše služby
sa zúčastňujete vzdelávacích a rozvojových programov organizovaných našou
spoločnosťou
s nami komunikujete online, off-line alebo osobne
ak sa zúčastňujete propagačných akcií, ktoré organizujeme

2.3. CITLIVÉ ÚDAJE
Žiadame, aby ste nám neposielali a aby ste nám nezverejňovali citlivé údaje, ako napríklad: biometrické charakteristiky, informácie týkajúce sa vášho zdravotného stavu, registre trestov, rasové informácie, náboženské presvedčenia, etnický pôvod, politické názory, informácie o sexuálnej orientácii , rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie a iné týkajúce sa sociálneho zabezpečenia.

2.4. NEPLNOLETÍ
Naše služby nie sú určené na predaj osobám mladším ako osemnásť (18) rokov.
Nezbierame osobné údaje od maloletých.

III. POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžeme použiť na:
realizáciu, vyhodnotenie a podporu našich služieb,
poskytnutie prístupu k obsahu na našej internetovej stránke,
poskytnutie prístupu k vzdelávacím a rozvojovým programom realizovaných našou spoločnosťou v osobnej-prezenčnej, online a off-line verzii,
zodpovedanie vašich otázok ,
vedenie záznamov, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby,
uľahčenie administratívnych informácií, potvrdení alebo na pomoc pri stretnutiach alebo udalostiach,
spravovanie našich vzťahov s vami, pretože na to máme oprávnený záujem pri prispôsobovaní ďalších potenciálnych služieb pre vás,
to, aby sme pochopili, aký vplyv na vás majú naše produkty a služby,
zasielanie marketingových komunikácií, ponúk, prieskumov spokojnosti zákazníkov, článkov a ďalších informácií týkajúcich sa našich služieb,
používanie v tlačových správach a marketingových materiáloch (s Vašim súhlasom).

analýzu údajov, overenie, či osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, sú presné a aktuálne,
splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame.
Ak neposkytnete údaje, ktoré požadujeme, alebo nesúhlasíte so zhromažďovaním týchto údajov, pravdepodobne nebudeme môcť poskytnúť požadované služby.

3.2 ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naším cieľom je poskytnúť vám najvyššiu úroveň služieb. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté iba v špecifických situáciách ako:
• pri spolupráci s obchodnými partnermi, ktorí poskytujú a zabezpečujú spoločnosti Zelený klobúk okrem iného služby ako hosting internetovej stránky, počítačovú bezpečnosť, analýzu údajov, informačné technológie a súvisiacu infraštruktúru, marketing, právnicke a ďalšie služby.
• v prípade vyhovenia platným zákonom, oprávnenej žiadosti vládnych orgánov alebo orgánov verejnej moci.
• v prípade ochrany práv, ochranné známky a súkromie spoločnosti Zelený klobúk.
Zelený klobúk nemôže a nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutie tretích strán, vrátane spôsobu, akým používajú osobné údaje prijaté od Zelený klobúk s r. o.
Rovnako nezodpovedáme za zber údajov, ich použitie, zverejnenie ani zabezpečenie iných organizácií, ako sú Facebook, Instagram Google, Microsoft, LinkedIn, poskytovateľ platobnej brány, ktorý je použitý na webovej stránke spoločnosti alebo iného poskytovateľa aplikácií, vývojárov alebo poskytovateľov sociálnych médií.

3.3 VÝBER, PRÍSTUP A ODSTRÁNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Poskytnutie osobných údajov je vašou dobrovoľnou voľbou. Ak by ste sa chceli spýtať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, alebo si prajete skontrolovať, upraviť, opraviť, aktualizovať vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese info@zelenyklobuk.sk. Ak si želáte odstrániť vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, informujte nás na adrese info@zelenyklobuk.sk a Vašej žiadosti vyhovieme, hneď ako to bude možné. Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy. Ak si už neželáte dostávať e-maily súvisiace s marketingom, môžete sa odhlásiť alebo postupujte podľa pokynov v akomkoľvek e-maile tohto typu, ktorý od nás dostanete, alebo nás môžete informovať e-mailom na adrese
info@zelenyklobuk.sk

3.4 UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje si môžeme uchovávať:
• po dobu nevyhnutnú na splnenie cieľov, ako realizácia objednanej služby,
• po dobu nepretržitého vzťahu s vami,
• pre účely poskytovania potenciálnych ďalších služieb (napríklad pri
individuálnych poradenských službách, atď.).
• po dobu kedy nás nepožiadate o odstránenie Vašich osobných údajov z našej
databázy

IV. NAŠE ZÁVÄZKY K BEZPEČNOSTI

4.1 BEZPEČNOSŤ
Pri poskytovaní našich služieb a úkonov súvisiacich s poskytnutými službami, kontrolnú činnosť pri ochrane osobných údajov zabezpečuje spoločnosť Zelený klobúk s r. o. Na ochranu vašich osobných údajov má Zelený klobúk zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie neoprávnenému, náhodnému prístupu, nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému odhaleniu alebo vymazaniu vašich osobných údajov. Zelený klobúk s r. o. nemôže zaručiť, že internetová stránka spoločnosti ako aj profily na sociálnych sieťach bude fungovať bezchybne a bez prerušenia. Nezodpovedáme za škody, ktoré môžu vyplynúť z používania elektronických komunikačných prostriedkov, ktorých prevádzkovateľom sú tretie strany.

V. PRIPOJENIE K INÝM INTERNETOVÝM STRÁNKAM

5.1 Presmerovanie webovej stránky,
iné internetové stránky a aplikácie
Internetová stránka našej spoločnosti Zelený klobúk môže zahŕňať odkazy na internetové stránky aplikácie, obsah, služby alebo zdroje prevádzkované tretími stranami. Upozorňujeme, že keď opustíte internetovú stránku www.zelenyklobuk.sk a navštívite internetové stránky tretích strán ako i aplikácie, môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Na praktiky s ochranou osobných údajov a informáciami zhromaždenými internetovými stránkami tretích strán sa nevzťahujú vyhlásenia uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a spoločnosť Zelený klobúk nenesie za ochranu a bezpečnosť osobných údajov zodpovednosť. Odporúčame používateľom našej internetovej stránky ako i profilov na sociálnych sieťach, aby boli informovaní, keď opustia našu internetovú stránku aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej internetovej stránky vrátane tých, ktoré zhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

VI. ZMENY A OTÁZKY

6.1 AKTUALIZÁCIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Spoločnosť Zelený klobúk si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov. Ak dôjde k podstatným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov, tieto zmeny zverejníme tu. Ak chcete byť informovaní, občas sa vráťte k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

VII. OTÁZKY
V prípade akékoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov, nám pošlite e-mail na adresu info@zelenyklobuk.sk
Ďakujeme