Všeobecné obchodné podmienky 2020-05-22T17:58:34+00:00

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti  medzi poskytovateľom vzdelávacích služieb a kupujúcim, a zároveň sú neoddeliteľnou súčasťou   objednávkového formulára na internetovej stránke poskytovateľa.

1.) POSKYTOVATEĽOM (ďaľej len Poskytovateľ) vzdelávacích a rozvojových programov je spoločnosť:

Zelený klobúk s. r. o.,

Karpatské námestie 10A,

831 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 50375849,

DIČ: 2120304824

Firma nie je platcom DPH.

2.) Kupujúcim je osoba, ktorá má záujem o vzdelávací a rozvojový program.

 

II. CHARAKTERISTIKA

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie neformálny tip vzdelávania a rozvojových  programov, ktoré sú  špecifikované na internetovej stránke Poskytovateľa alebo môžu byť koncipované na mieru podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.
 2. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka zo strany kupujúceho, ktorá bola Poskytovateľovi uhradená pred realizáciou služby alebo odoslaná a podpísaná ako dokument so všetkými detailmi, povinnosťami na strane Poskytovateľa a kupujúceho a odsúhlasená vlastnoručným podpisom.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI PRI OBJEDNÁVANÍ SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ informácie o ponúkaných vzdelávacích službách uvádza na internetovej stránke www.zelenyklobuk.sk v časti Aktuálne. V prípade záujmu o doplňujúce  informácie  k vybranej službe môže kupujúci požiadať na  emailovej adrese: info@zelenyklobuk.sk alebo telefonicky na čísle  00421 918 118 991.
 2. Kupujúci si môže vybranú službu objednať vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke Poskytovateľa www.zelenyklobuk.sk alebo zaslaním písomnej požiadavky na email info@zelenyklobuk.sk
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť peňažnú odmenu za objednanú službu Poskytovateľovi a uhradiť stanovený poplatok vopred pokiaľ ide o službu online alebo otvorený kurz, ktoré sú uvedené v časti Aktuálne na internetovej stránke Poskytovateľa.
 4. Pri elektronickom objednávaní služby sa kupujúci zaväzuje vyplniť objednávkový formulár podľa skutočnosti a s pravdivými údajmi.
 5. Poskytovateľ je povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad o úhrade objednanej alebo zrealizovanej služby.
 6. Ak kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako fyzická osoba a fakturačné údaje kupujúceho (nezdaniteľnej osoby) sú iné, ako slovenské, tak elektronicky poskytované služby podliehajú DPH krajine, v ktorej má nezdaniteľná osoba bydlisko, pretože ide o elektronickú službu poskytovanú na diaľku. Pokiaľ si kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako firma a jeho údaje sú iné, ako slovenské, tak sa na kupujúceho vzťahuje prenesená daňová povinnosť, to znamená, že daň musí odviesť kupujúci.
 7. Kupujúci odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa www.zelenyklobuk.sk potvrdzuje, že:
 • všetky vyplnené údaje vo formulári uviedol pravdivo a sú pravdivé
 • sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkam, a že s nimi súhlasí.

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Poskytovateľ uvádza výšku finančného poplatku iba pri službách, ktoré sú uvedené na internetovej stránke v časti aktuálne, a to pri otvorených kurzoch alebo online vzdelávacích programoch.
 2. V prípade záujmu kupujúceho o službu Poskytovateľa, ktorá nie je presne špecifikovaná, a nemá uvedenú presnú sumu, a má charakter služby , ktorú je potrebné pripraviť na mieru ale je uvedená na internetovej stránke ako možnosť služby, môže kupujúci požiadať emailom Poskytovateľa o ponuku, ktorá bude obsahovať špecifiká vzdelávacieho programu a presnú cenovú kalkuláciu.
 3. V prípade, že ide o službu, ktorá je vytváraná na mieru podľa potrieb kupujúceho, kde Poskytovateľ emailom posielal na vyžiadanie kupujúcemu špecifiká vzdelávacieho programu spolu s presnou cenovou ponukou za službu, sa tento vzťah upravuje záväznou objednávkou v printovej podobe, kde dokument obsahuje názov dokumentu (Objednávka), má svoje  číslo, uvádza dohodnuté podmienky spolupráce oboch strán, uvádza všetky detaily a povinnosti  na oboch stranách a je odsúhlasený vlastnoručným podpisom za obe strany.
 4. Poskytovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
 5. Poskytovateľ vystaví na základe záväznej objednávky respektíve zakúpenej služby prostredníctvom internetovej stránky alebo inou online formou v prospech poskytovateľa Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 6. Pri platbe online cez internetovú stránku Poskytovateľa, kupujúci berie na vedomie, že platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorej názov Poskytovateľ uvádza na internetovej stránke pri možnosti uhradiť objednanú službu.
 7. Objednanú službu je možné uhradiť bankovým prevodom, platbou online za podpory platobnej brány uvedenej na webovej stránke poskytovateľa, vkladom hotovosti na bankový účet Poskytovateľa.

 

V. STORNO PODMIENKY

 1. Ak sa rozhodne kupujúci záväznú objednávku na služby spoločnosti Zelený klobúk s r. o. stornovať, je potrebné tak urobiť písomne, a to zaslaním informácie na email adresu: info@zelenyklobuk.sk.
 2. Pri zrušení už zakúpenej vzdelávacej služby od spoločnosti Zelený klobúk s r. o. má kupujúci nárok na garanciu  vrátenia peňažného poplatku. Garanciu je možné uplatniť:

      100 % vrátenie peňažného poplatku

 • pri stornovaní objednanej služby v deň objednania a uhradenia poplatku za online službu alebo najneskôr 3. pracovný deň od začiatku realizácie služby

        50 % vrátenie peňažného poplatku

 • pri stornovaní objednanej služby 2 pracovné dni pred začiatkom realizácie služby

0 % vrátenie peňažného poplatku

 • stornovanie v deň realizácie služby
 • po absolvovaní služby zaniká nárok na storno a vrátenie peňazí zo strany dodávateľa
 1. V prípade, že nebude možné zrealizovať zakúpenú službu zo strany Poskytovateľa, kupujúci má nárok na vrátenie 100% uhradeného poplatku alebo nárok na náhradný termín realizácie vzdelávacieho programu. Tento bod umožňuje predmet dohody medzi Poskytovateľom a Kupujúcim.
 2. V prípade plnenia garancie a nároku pri vrátení poplatku kupujúcemu, budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní od oznámenia stornovania a to na bankový účet uvedený kupujúcim.

 

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za straty, škody, náklady alebo výdavky vzniknuté akýmkoľvek spôsobom zo zanedbania alebo opomenutia, skreslenia údajov alebo úmyselného zanedbania alebo v spojitosti s nimi na strane účastníka
 2. Kupujúci, ktorý sa zúčastňuje akéhokoľvek vzdelávacieho programu realizovaného spoločnosťou Zelený klobúk sro koná na vlastnú zodpovednosť.

 

VII.DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky služby, konzultácie sú špecifické, unikátne a jedinečné  a sú šité na mieru kupujúceho. Ide o výsledok duševnej tvorivej a myšlienkovej práce  spoločnosti Zelený klobúk s r. o.

 

VIII. AUTORSKÉ PRÁVA

 • Kupujúci je oprávnený narábať s materiálmi nadobudnutými počas vzdelávacích programov iba na osobné účely s dodržaním všetkých vyhlásení o autorských právach a duševného vlastníctva.
 • Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály nadobudnuté zo spoločnosti Zelený klobúk s r o na verejné ani komerčné účely.
 • Používanie materiálov, ktoré kupujúci nadobudne počas vzdelávacieho programu  je na iných intrnetových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom zakázané.
 • Neoprávnené používanie materiálov spoločnosti Zelený klobúk s r. o. predstavuje porušenie autorského a duševného práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 • V prípade zakúpenia online vzdelávacieho programu, kupujúci nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online vzdelávacieho programu tretej osobe.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke Poskytovateľa www.zelenyklobuk.sk  prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely súvisiace s organizačným zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho programu. Zároveň kupujúci súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely. Súčasťou obchodného vzťahu je platný dokument Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke Poskytovateľa v časti Aktuálne a je potrebné jeho odsúhlasenie pred záväzným objednaním služieb.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytujúci a Kupujúci súhlasia, že ich vzťah založený na základe vyššie uvedených Všeobecných obchodných podmienok, ktoré  sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Poskytujúci a Kupujúci prehlasujú, že podmienky vnímajú sú zrozumiteľné a dobrovoľne súhlasia so všetkými vyhláseniami ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente.
 3. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 4. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.
 5. Uvedené Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.04.2020